Adatvédelmi nyilatkozat

Az evosoft Hungary Számítástechnikai Kft. (továbbiakban: evosoft Hungary Kft.) a toborzás-kiválasztást támogató Karrier Portál (a továbbiakban: Karrier Portál) üzemeltetése során kezeli

 • a Karrier Portál rendszerbe önéletrajzot feltöltők (a továbbiakban: Feltöltők),
 • az evosoft Hungary Kft. által, avagy érdekében harmadik személy által közzétett álláspályázatra jelentkezők (Jelentkezők vagy Pályázók),
 • az evosoft Hungary Kft. szerződött tanácsadó partnereinek (a továbbiakban Partnerek)

(a továbbiakban együttesen: Érintett(ek)) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben az evosoft Hungary Kft. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Karrier Portál általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Karrier Portál rendszer használatával elfogadja a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelés célja

Az evosoft Hungary Kft. az Érintett személyes adatait munkaigény szükségletének kielégítése, toborzási – kiválasztási folyamata működtetésének elősegítése érdekében, a meghirdetett pozícióra történő jelentkezési, illetve pályázati eljárás, valamint az ahhoz kapcsolódó kompetenciavizsgálat lefolytatása, az Érintettekkel való kapcsolattartás, illetve a folyamat végeztével a döntéshozatal megkönnyítése, végezetül sikeres pályázat benyújtása esetén az Érintett foglalkoztatására irányuló szerződéskötési folyamat elősegítése céljából tartja nyílván, illetve kezeli.

Az evosoft Hungary Kft. fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a Jelentkezők adatait, amennyiben az általuk benyújtott pályázat az adott pozíció vonatkozásában sikertelen – a megelőzőekben felsorolt okból és célból - az adatkezelés időtartama alatt olyan nyitott pozíciók vonatkozásában is kezelje, amelyre a Jelölt kifejezetten nem jelentkezett.

Fenti célokon túlmenően a Feltöltők személyes adatait az ajánlásért járó toborzási jutalomra való jogosultság elbírálása, míg a Partnerek személyes adatait a Partnerrel fennálló munkaerő-közvetítési szerződés teljesítése, az esetleges díjigények megítélése és utólagos igazolhatósága érdekében is nyilvántartja.

Az evosoft Hungary Kft. a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Amennyiben a szolgáltatott adatokat az evosoft Hungary Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet előzetesen tájékoztatja, és kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen felhasználást megtiltsa.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

A Partnerek személyes adatainak kezelését emellett a Partnerrel fennálló szerződés teljesítése is szükségessé teszi.

Fentiekre tekintettel, evosoft Hungary Kft. általi adatkezelésekre az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Partnerek személyes adatai kezelésére emellett a GDPR 6. cikk (1) b) bekezdése biztosít jogalapot.

Az evosoft Hungary Kft. a megadott személyes adatok valóságát a toborzási-kiválasztási folyamat során főszabály szerint nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja. Erre tekintettel az evosoft Hungary Kft. kizárja felelősségét minden olyan esetre vonatkozóan, amikor az Érintettel az általa megadott e-mail címen keresztül tart kapcsolatot, azonban bármely ok folytán az evosoft Hugnary Kft. által a megadott e-mail címen közölt információ az Érintetten kívüli, harmadik, illetéktelen személy számára válik hozzáférhetővé.

3. Az adatkezelő megnevezése

Név: evosoft Hungary Számítástechnikai Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 14-18.
Adószám: 12006883-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-367139
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: sales@evosoft.com
Telefon: + 36 1 38 16400

 

Név: Petend Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgy út 39.
Adószám: 14344901-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-899787
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: info@petend.hu
Telefon: + 36 1 632 1859

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Regisztrációs adatok

Az Érintett a Karrier Portál rendszerbe történő regisztrációja során az alábbi alapadatokat adja meg:

Jelöltek esetén:
 • vezetéknév és keresztnév
 • születési dátum
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakóhely irányítószám, város, utca és házszám bontásban
 • anyanyelv
 • állampolgárság

4.2. A Jelöltek „Egyéb” adatai

Ebbe a körébe azon személyes adatok tartoznak, melyeket az Érintett, a regisztrációt követően, rendszerint a Jelölt önéletrajza és/vagy motivációs levele rendszerbe történő feltöltésével ad meg. Ezen adatok opcionálisan az alábbiak lehetnek:

 • Munkatapasztalattal kapcsolatos adatok:
  • Amennyiben pályakezdő,
  • Munkáltató cég neve,
  • Pozíció megnevezése
  • Munkavégzés területe
  • Munkavégzés iparága
  • Szervezeti egység
  • Munkavégzés helye: ország és város bontásban
  • Munkába állás kezdete és vége
  • Betöltött munkakör szakterülete, bemutatása
  • Betöltött pozíció szintje
 • Tanulmányokkal kapcsolatos adatok:
  • Képző intézmény neve
  • Képzés megnevezése
  • Képző intézmény szakának megnevezése
  • Képzés típusa
  • Képzés leírása
  • Képzés nyelve
  • Képzés helye: ország és város bontásban
  • Végzettség foka
  • Kezdés éve - végzés éve, illetve, hogy a
  • Tanulmányai még folyamatban van.
 • Egyéb tanulmányokkal kapcsolatos adatok:
  • Képzés megnevezése
  • Szervezet megnevezése
  • Képzés nyelve
  • Képzés helye: ország és város bontásban
  • Oklevél kiállításának dátuma
  • Oklevél száma
  • Képzés leírása
 • Nyelvismeretre vonatkozó adatok:
  • Nyelvvizsga nyelve
  • Nyelvvizsga szintje
  • Tényleges nyelvtudás nyelve
  • Tényleges nyelvtudás szintje
 • Szakmai ismeretek
  • szakmai ismeret megnevezése
 • Gépjárművezetői engedélyek
  • engedély típusa
 • Nettó fizetési igény
  • nettó fizetési igény intervallummal meghatározva
Partnerek esetén:
 • vezetéknév és keresztnév
 • e-mail cím
Feltöltők esetén:
 • vezetéknév és keresztnév

Az Érintettnek továbbá lehetősége van továbbá dokumentumokat - így különösen önéletrajzot, motivációs levelét - is felötleni a rendszerbe az evosoft Hungary Kft. által előzetesen megadott, támogatott formátumok egyikében, amely dokumentumok szintén tartalmazhatnak személyes adatokat.

A Jelölt a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben önéletrajza felkeltette az evosoft Hungary Kft. toborzási – és kiválasztási folyamatában érintett illetékes figyelmét, úgy az, az általa megadott elérhetőségeken megkeresheti (e-mail cím, telefonszám).

4.3. Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen, de nem kizárólagosan a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével, illetve abban az esetben, ha az esetleges hivatali, hatósági eljárás felfolytatása érdekében szükséges - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az evosoft Hungary Kft. fér hozzá.

Az evosoft Hungary Kft. rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek - a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével, illetve abban az esetben, ha az esetleges hivatali, hatósági eljárás felfolytatása érdekében szükséges - nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor illetve az önéletrajz, valamint motivációs levél feltöltésével megadott egyéb adatokkal.

4.4. Cookie-k

A Karrier Portál használata során az evosoft Hungary Kft. bizonyos információkat tárolhat az Érintett számítógépére „cookie-k” formájában. A cookie-k webalkalmazások által biztosított apró adatok, amelyek a memóriában vagy kisméretű fájlokban tárolódnak, ha az Érintett böngészője engedélyezi azokat. A cookie-k alapvető webes technológiát képviselnek, és lehetővé teszik a webalkalmazások számára, hogy az egyes interakciók között a felhasználókat azonosítani lehessen. A cookie a böngésző és a cookie-t beállító webalkalmazás között van megosztva, így független harmadik felek nem olvashatják a cookie tartalmát. A webalkalmazás azonban együttműködhet egy harmadik fél cookie-szolgáltatóval látogatói statisztikák vagy egyéb szolgáltatások nyújtásása érdekében.

Az evosoft Hungary Kft. cookie-kat használ a következő funkciók biztosítása érdekében:

egyedi látogatók azonosítása annak érdekében, hogy a látogató számára egyedi munkamenetet biztosítson, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a webalkalmazás alapvető funkcióinak használatát, továbbá egyedi közlést lehetővé tevő funkciókat (bejelentkezés, regisztráció vagy navigációs lépéseken átívelő adatmegtartást igénylő funkciók).

Hacsak máshol kifejezetten másként nincs jelölve, az evosoft Hungary Kft. sosem használ cookie-kat személyes adatok gyűjtésének céljára.

A Karrier Portál működése során használt cookie-kat az alábbi táblázat tartalmazza:

Csoport

Cookie azonosító

Leírás

Session
Cookie

PHPSESSID

A session token egyedi azonosító, amelyet a szerver hoz létre és küld a böngészőhöz az aktuális interaktív session azonosítására. Ez a cookie azért fontos a webalkalmazások számára, hogy nyomon követhesse az Ön párbeszédét a webszerverrel. Ez a cookie törlődik, amikor az Érintett bezárja a böngészőjét.

A session token egyedi azonosító, amelyet a szerver hoz létre és küld a böngészőhöz az aktuális interaktív session azonosítására. Ez a cookie azért fontos a webalkalmazások számára, hogy nyomon követhesse az Ön párbeszédét a webszerverrel. Ez a cookie törlődik, amikor az Érintett bezárja a böngészőjét.

Ha az Érintett nem kívánja elfogadni az evosoft Hungary Kft. cookie-k használatát, böngészőjét a cookie-k elutasítására kell konfigurálnia, böngésző-beállításainak módosításával. Ez az eljárás azonban azt jelenti, hogy az evosoft Hungary Kft. nem tudja garantálni a Karrier Portál minden funkciójának működőképességét.

5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott, jelen dokumentum 4.1. pontjában meghatározott, ún. „alapadatok” körébe tartozó személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Jelen dokumentum 4.2. pontjában meghatározott adatok legfeljebb 3 év után törlésre kerülnek. A teljes adatprofil törlésével a naplózott adatok is törlődnek.

A regisztráció törlése az evosoft_recruitment@evosoft.com címre küldött elektronikus levélben bármikor kérhető. Ez esetben az adatok törlésének határideje az erre vonatkozó kérelem beérkezését követ 5 munkanap. A törlés megtörténtét az evosoft Hungay Kft. elektronikus válaszlevélben visszaigazolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján, vagy más jogalapon történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Érintettek által megadott adatok nem publikusak, azokhoz kizárólag az evosoft Hungary Kft. toborzási – és kiválasztási folyamatában érintettek (HR részleg munkavállalói, üzletágvezetők, a belső ágazatok vezetői, a managemet tagjai, team managerek) valamint a Karrier Portál szoftver technikai supportját végzők (így az evosoft Hungary Kft. IT részlegének munkavállalói és a Karrier Portál karbantartási, fejlesztési feladatait ellátó társaság munkavállalói) férhetnek hozzá.

A fent körülírt csoportok tagjai az adatokhoz kizárólag a munkaköri feladataik ellátásához kapcsolódóan, az ahhoz szükséges és indokolt mértékben férhetnek hozzá.

Ezen adatokat az evosoft Hungary Kft., illetve a szoftver technikai támogatását végző társaság érintett munkavállalói nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében az evosoft Hungary adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltetőt) vehet igénybe. Az evosoft Hungary Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos személyes adatait az evosoft Hungary Kft. a toborzási-kiválasztási folyamatban esetlegesen résztvevő, Siemens konszerntársaságok munkavállalói számára továbbítsa. Az evosoft Hungary Kft. Binding Coporate Rules (BCR) szabályzatának rendelkezései ez esetben is irányadóak.

A Pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a kiválasztási folyamat részeként esetlegesen alkalmazott online szakmai tesztek lebonyolítása céljából az ehhez szükséges személyes adatait (elsősorban név, e-mail cím) az evosoft Hungary Kft. a teszt technikai lebonyolítását végző adatfeldolgozó részére átadja. Az adatfeldolgozó adatkezelésére vonatkozó szabályokat az online rendszerbe való belépést követően olvashatóak.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az Érintett adatai feltöltésével hozzájárul ahhoz adatai fent körülírt csoport tagjai számára elérhetővé váljanak.

7. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az evosoft Hungary Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azokat módosítani.

Az evosoft Hungary Kft. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az evosoft Hungary Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az evosoft Hungary által e célra jelölt munkavállalójához az alább részletezett elérhetőségeken keresztül.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az evosoft Hungary Kft.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében. Az evosoft Hungary Kft. a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

7.2. Adat törlése, helyesbítése, zárolása

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az Érintett személyes adatait akkor is törli az evosoft Hungary Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az evosoft Hungary Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az érintetti adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges, illetve kötelező adatkezelésekre, azokat az evosoft Hungary Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az evosoft Hungary Kft. zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az evosoft Hungary Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az evosoft Hungary Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az evosoft Hungary Kft. akkor biztosítja a jelen pontokban meghatározott jogok, valamint jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az az azt előterjesztő személy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

7.4. Az Érintett a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a jogait a

 1. az evosoft Hungary Kft. illetékes munkavállalójánál (1117 Budapest, Kaposvár utca 14-18.; adatvedelem@evosoft.com)
 2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu), vagy
 3. bíróság

előtt érvényesítheti jogait.

8. E-mail címek felhasználása

Az evosoft Hungary Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását a vele történő kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

9. Adatbiztonság

Az evosoft Hungary Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10. Egyéb rendelkezések

Az evosoft Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Az evosoft Hungary Kft.-nél folytatott személyes adatkezelésre egyebekben az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései irányadóak.